سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2017 3 27 5 30 00

نام قسمت بعدی

Something They Need

کمیک مردگان متحرک – The Walking Dead

ترجمه اختصاصی وبسایت TWDfans

قسمت شصت و سوم اضافه شد

 

twd-comicbook-300x225

فصل اول:

قسمت ۱ / لینک کمکی

قسمت ۲ / لینک کمکی

قسمت ۳ / لینک کمکی

قسمت ۴ / لینک کمکی

قسمت ۵ / لینک کمکی

قسمت ۶ / لینک کمکی

فصل دوم:

قسمت ۷ / لینک کمکی

قسمت ۸ / لینک کمکی

قسمت ۹ / لینک کمکی

قسمت ۱۰ / لینک کمکی

قسمت ۱۱ / لینک کمکی

قسمت ۱۲ / لینک کمکی

فصل سوم:

قسمت ۱۳ / لینک کمکی

قسمت ۱۴ / لینک کمکی

قسمت ۱۵ / لینک کمکی

قسمت ۱۶ / لینک کمکی

قسمت ۱۷ / لینک کمکی

قسمت ۱۸ / لینک کمکی

فصل چهارم:

قسمت ۱۹ / لینک کمکی

قسمت ۲۰ / لینک کمکی

قسمت ۲۱ / لینک کمکی

قسمت ۲۲لینک کمکی

قسمت ۲۳لینک کمکی

قسمت ۲۴لینک کمکی

فصل پنجم:

قسمت ۲۵ / لینک کمکی

قسمت ۲۶ / لینک کمکی

قسمت ۲۷ / لینک کمکی

قسمت ۲۸ / لینک کمکی

قسمت ۲۹ / لینک کمکی

قسمت ۳۰ / لینک کمکی

فصل ششم:

قسمت ۳۱ / لینک کمکی

قسمت ۳۲ / لینک کمکی

قسمت ۳۳ / لینک کمکی

قسمت ۳۴ / لینک کمکی

قسمت ۳۵ / لینک کمکی

قسمت ۳۶ / لینک کمکی

فصل هفتم:

قسمت ۳۷ / لینک کمکی

قسمت ۳۸ / لینک کمکی

قسمت ۳۹ / لینک کمکی

قسمت ۴۰ / لینک کمکی

قسمت ۴۱ / لینک کمکی

قسمت ۴۲ / لینک کمکی

فصل هشتم:

قسمت ۴۳ / لینک کمکی

قسمت ۴۴ / لینک کمکی

قسمت ۴۵ / لینک کمکی

قسمت ۴۶ / لینک کمکی

قسمت ۴۷ / لینک کمکی

قسمت ۴۸ / لینک کمکی

فصل نهم:

قسمت ۴۹ / لینک کمکی

قسمت ۵۰ / لینک کمکی

قسمت ۵۱ / لینک کمکی

قسمت ۵۲ / لینک کمکی

قسمت ۵۳ / لینک کمکی

قسمت ۵۴ / لینک کمکی

فصل دهم:

قسمت ۵۵ / لینک کمکی

قسمت ۵۶ / لینک کمکی

قسمت ۵۷ / لینک کمکی

قسمت ۵۸ / لینک کمکی

قسمت ۵۹ / لینک کمکی

قسمت ۶۰ / لینک کمکی

فصل یازدهم:

قسمت ۶۱ / لینک کمکی

قسمت ۶۲ / لینک کمکی

قسمت ۶۳ / لینک کمکی

 

نسخه های فرعی:

 

بیگانه :

 

لینک مستقیم / لینک کمکی

 

سرگذشت نگان:

 

 

قسمت ۱ / لینک کمکی

قسمت ۲ / لینک کمکی

قسمت ۳ / لینک کمکی

قسمت ۴ / لینک کمکی

قسمت ۵ / لینک کمکی

قسمت ۶ / لینک کمکی

قسمت ۷ / لینک کمکی

قسمت ۸ / لینک کمکی

قسمت ۹ / لینک کمکی

قسمت ۱۰ / لینک کمکی

قسمت ۱۱ / لینک کمکی

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]